ติดตามโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ที่อยู่ในระยะค้ำประกัน)